Toespraken in de Ekklesia

Toespraken van Huub Oosterhuis gehouden in de Ekklesia te Amsterdam.

Wie is Mozes

En het geschiedde in die vele dagen, in die vele jaren: De koning van Egypte stierf.

Allerzielen

Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.

Ingrijpende woorden

In sommige kerken en kapellen ligt een voorbedenboek. Daar schrijven zij die op zondag naar de kerk gaan de dagen en nachten van hun leven in, eigenhandig.

De moeder van Jezus

Een stevige, zelfbewuste vrouw is hier aan het woord. Een vrouw die weet hoe deze wereld bedoeld is, zou moeten zijn, en die de schepper van hemel en aarde kent van aangezicht tot aangezicht.

Aan de zuidas

Die wij denken
de ooit bedachte
die wij stotteren vrezen
bespotten twitteren

Stilte nu.

Stilte nu.
Deze bijeenkomst moge ons geven kracht.
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.

Welkom lieve mensen

Ik vertel u het bevrijdingsverhaal van het bijbelse Israël, dat model staat voor de bevrijding van deze stokoude wereld tot een nieuwe. U hoorde tot nu toe over uittocht en intocht in een goed wijd land.

Waar onze doden zijn

De taal is vol van dood. In duizenden uitdrukkingen, zinswendingen, verwijzingen,
beelden wordt de dood beseft en uitgesproken.

Als Samuël oud is

Als Samuël oud is, stelt hij Saul aan: hij moet wel. Saul mislukt en moet wijken voor David.

Samuël

Dan volgt het geboorteverhaal van Samuel: hij wordt uit een oude onvruchtbare schoot geboren zoals Izaäk – wordt aan Adonai gegeven –

‘Afwijzing van de Naam’

Ik, de Naam, ik ben de god die jou heb uitgeleid uit het land Egypte, het diensthuis. Het slavenhuis. Het slavernijsysteem. Uitgeleid uit de gangbare slavernij-ideologie en haar praktijken.

Wat is een Ekklesia?

In de Griekse vertaling van de joodse bijbel, de Septuaginta, is het woord ‘ekklesia’ de weergave van het Hebreeuwse woord ‘qahal’, dat ‘bijeengeroepenen’ betekent.

Paasmorgen, Ekklesia

Wat is volbracht?
Ooit gehoord dat vier en twintig honderd jaar geleden in een smaldeel van het Midden-Oosten werd geschreven: ‘Hoor jij: Ik, de Naam – Ik zal, ik ben de god die jou uit het slavernijsysteem, het diensthuis van Egypte, heeft uitgeleid. 2015

Het bijbelse geloofsverhaal

Het bijbelse geloofsverhaal toont, openbaart, verkondigt een god wiens hartstocht en visioen
het is dat mensen uit onderdrukking bevrijd worden, uit alle vormen van slavernij,
vervreemding, onderdrukking bevrijd.

Is God onzegbaar

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en
godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij
bestaat, dan aan gene zijde van alle talen.

Vlokken

Vlokken, ik ben al die elkaar ontmoetende, zich verenigende uit chaos vallende vlokken – zonder bodem om op neer te dalen.

Gedichten van Lucebert

Welkom, lieve mensen, hier nu bijeen – wij noemen dit ‘Ekklesia’: ‘bijeengeróepen’ betekent dat.

Schrijvers moeten mensen wórden

Elias Canetti meent dat het de taak van de schrijver is ‘de toegang tot de mensen open te houden.

Woestijn en goed wijd land

Het verhaal van de Uittocht uit het slavernijsysteem is een woestijnverhaal.

‘Ik heb dorst’

Zijn levensverhaal – zoals in het evangelie van Johannes verdicht – begint met een overvloed van zoete wijn,

Ekklesia, december 2013

Welkom U allen, in De Nieuwe Liefde, op deze laatste Ekklesia-bijeenkomst van 2013.

Poëzie is als brood

De taal is onuitputtelijk rijk. En niets is onuitsprekelijk.

Doop Jonathan

Dopen klinkt naar God. In alle godsdiensten wordt God ‘licht’ genoemd.

Pinksteren

De heilige geest is niet de wind die de blaadjes van de bomen doet ritselen, of de stormwind die bomen ontwortelt.

De morgen van Pasen

Wie woont onder de hoede van
overnachtend in de schaduw van
een god – zo machtig.

Doof de hel in ons hoofd

In zijn gedenkschriften schrijft Pieter Jelle Troelstra (1860-1930), medeoprichter en leider van de sociaaldemocratische beweging in Nederland, dat hij als jongen zijn liberale vader eens tijdens een ruzie toebeet: ‘Ik moet, het is mijn roeping’.

Eerste brief van Paulus

Doe geen onrecht aan je naasten
want God zelf zal voor hen opkomen, dat weet je.

God is vriend

Eckhart heeft in zichzelf ervaren en beleefd een nieuw visioen van God.

Wat is bekering?

Voorlezing uit het boek Amos – Amos 5 en 8 (passim).

Credo in unum Deum

Basilieken, kathedralen. De Onze Lieve Vrouwe in Maastricht.

En gezegend Het Lam

En zie, een man, Jozef genaamd, lid van de Hoge Raad

God of niet?

Hij sprak: Ik ben de God van jouw vader, ik, de God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jakob.

Pinksteren 2011

Toen de vijftig dagen waren vervuld,
waren allen bijeen onder één dak.

Toespraak tijdens de doopdienst

Welkom hier, u allen, van dichtbij of van heinde en ver. Welkom in deze oude schuilkerk waar al sinds 1630 wordt gezongen en gebeden.

Het woord „God‟

Het woord „God‟ is ingesponnen in misverstanden en praatjes.

Nieuwe Liefde, Nieuwe Dageraad.

Nieuwe Liefde, Nieuwe Dageraad.
Zo bidden wij:
Gezegend Tij

Toespraak op de Avond voor Kerstmis

‘Deze wereld is verschrikkelijk. Geen beginnen aan.

Klankresten

‘Klankresten van een onvoltooid verhaal’ – onvoltooid omdat het nog gedáán moet worden tot
in lengte van dagen – waar gaat dat over?

Liefde. Dat woord

Raadpleeg de dichters, het
is hun beroep, talent, roeping, de alledaagse woorden nieuw uit te spreken

Midzomerdienst

Laat ons vergeten wat gisteren was, want vandaag is een
kostbaar bezit,

Deze oude wereld

overal nu nog in leegte gevangen:

Pinksteren 2010

En het geschiedde toen heel het volk gedoopt werd

Mensen elkaar

Mensen elkaar tot hulp; die elkaar aanzien, antwoorden, roepen.

Wie zijn leven niet wil geven

niet wil delen met zovelen, met een ander, gaat
verloren.

Er was eens een rijk mens

hij kleedde zich in purper en fijn linnen en alle dagen vierde hij schitterende feesten.

Doopzondag

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.

Woord ons gegeven: God in ons midden

Toen hij de menigten zag,
ging hij opwaarts, de berg op,

Midzomerdienst, juli 2009

‘Toen de zon was ondergegaan, brachten allen hun zieken naar hem toe, met al hun kwalen,

Pasen 2009

En het geschiedde, dat hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam

Tot vrijheid

zijn jullie geroepen. Misbruik die vrijheid niet

Onbewijsbaar laatste ijkpunt

Wat zoekt u in deze dagen?

Mijn betere ik

Lieve vrienden, gij allen, weet u het nog, of niet meer, of nooit van gehoord?

De ‘Ode aan de lucht’ van Pablo Neruda

1973. De Populier in Amsterdam stroomt vol met Chileense vluchtelingen.

Ter nagedachtenis aan pater Jan van Kilsdonk

In de nacht van 30 juni op 1 juli 2008 is in zijn slaap overleden pater Jan van Kilsdonk sj., 91 jaar oud.

GOD-DRIE-EEN

Kinderen worden gedoopt, zieken gezalfd en doden begraven

Midzomerdienst, 2008

Zo werd het avond en morgen, dag een.

Doopdienst, 2008

Zij was vier toen zij haar moeder verloor, dertien toen zij in Nederland kwam, zonder vader – die is vermist.

Het visioen van een nieuwe aarde

Sinds enkele maanden proberen wij het verhaal over de ballingschap van Israël aan Babels stromen te lezen

Avond voor Kerstmis, 2007

‘Over zee met heel hun volk op schepen’ – daar, kijk, komen ze, over de wereldzeeën

De god van de geschiedenis

Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied, aan Babels stromen.

Koningen en profeten

In het vorige ekklesiaseizoen lazen wij de bijbelse verhalen over het koningschap in Israël,

Zo voelt de nieuwe wereld

De wereld, waar je ook komt, zindert van de mensen.

Doopdienst, Juni 2007

‘Hij nam een kleine jongen bij de hand, daar stond hij, naast hem’.

Bezield verband

Zijn we gelukkig? Dat vragen we niet aan elkaar, we vragen hoe is het met je?